A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat MATEMAATIKA

valdkonnaraamatud_matemaatika2011Koostaja: Sirje Pihlap
Sisutoimetaja: Sirje Pihlap
Keeletoimetaja: Elve Voltein
ISBN: 978-9949-487-58-5
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärgiks on toetada gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamist: abistada õpetajaid ja õpikute autoreid olulisemate rõhuasetuste mõistmisel, õpetajaid aine- ja töökavade koostamisel, õppe- ning kasvatustegevuste läbiviimisel, õppekava üldpädevuste elluviimisel, läbivate teemade rakendamisel ning lõimingul.

 

Valdkonnaraamatus esitatud kitsa ja laia matemaatika õppeprotsessikirjeldused näitavad, kuidas on seotud õpitulemused ja õppesisu ning õpitulemuste saavutamiseks vajalik aeg. Kursuseti esitatakse metoodilised soovitused, soovitused hindamise ja lõimingu osas, märkused muutuste kohta võrreldes eelmise õppekavaga. Õppeprotsessikirjeldustel on soovituslik iseloom – õpetajad võivad neid järgida, aga ei pea. Valdkonnaraamatus esitatud metoodilise suunitlusega artiklid seletavad ja üldistavad õppeprotsessikirjeldustes toodud konkreetseid soovitusi ning avavad suuremaid muutusi ainekavades.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekava töörühma, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes matemaatika ainekava projektidega tutvusid ning töörühmale oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Sirje Pihlap
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor


Sisukord

Gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine matemaatika õpetamisel

Matemaatika õpetamise metoodikast