A A A

Digipädevus õppekavades ja ülesanded digipädevuse kujundamiseks

Digipädevuse juhendmaterjal

Digipädevus õppekavades on juhendmaterjal õpilaste digipädevuse kui üldpädevuse mõistmiseks, vajalike osaoskuste arendamiseks ning tervikuna pädevuse kujundamiseks.

Juhendmaterjalis on toodud digipädevuse kirjeldused ainekavades, pädevusmudeli osaoskuste kirjeldused ning digipädevusmudel. Mudeli tööversioon valmis HITSA juhtimisel 2016. aastal, selle koostamisel on aluseks võetud rahvusvaheline DIGCOMPi raamistik. Juhendmaterjali täiendatakse 2016. aasta jooksul, ettepanekud ja tagasiside on oodatud aadressil info@innove.ee.

 

Ülesandeid digipädevuse kujundamiseks aineõppes

HITSA ainemoderaatorid koostöös TÜ õppejõudude, HITSA ja Innove ekspertidega töötasid 2016. a kevadel kõikides kooliastmetes ja ainekavades välja rida põnevaid ülesandeid, milles lisaks ainealastele teadmistele on rõhk digipädevuse kujundamisel. Ülesannete kogu asub HITSA õpilugude veebis.