A A A

Valikkursused ja valikõppeained

Kehaline kasvatus

Kehalised võimed ja liikumisoskused

Liikumine välitingimustes

Tantsuõpetus (tööversioon)


Filosoofia

Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

Tänapäeva filosoofilised küsimused


Karjääriõpetus

Karjääriõpetuse valikkursus


Majandus- ja ettevõtlusõpe

Majandusõpetus

Ettevõtlusõpetus


Riigikaitse

Riigikaitse

Praktiline õpe välilaagris


Usundiõpetus

Inimene ja religioon

Eesti usuline maastik


Uurimistöö alused

Valikkursus Uurimustöö alused


Ainevaldkondade ülesed valikkursused

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

Mehhatroonika ja robootika

3D-modelleerimine

Joonestamine

Arvuti kasutamine uurimistöös

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused


Valikkursuste tööversioonid

Töö tekstidega, 2015

Eesti keele allkeeled, 2015

Inimene ja õigus, 2015

Arhitektuur kui elukeskkond, 2016

Disain ja protsess, 2016

Psühholoogia, 2016

Ettevõtlusõpetus_2017